Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Bạn đang xem » Tam Quốc Diễn Nghĩa .

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam quốc diễn nghĩa (Hoa giản thể, Hoa phồn thể, Pinyin), còn có tên khác là Tam quốc, Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280).Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.


Tải về tại đây:
Link MF:
Tập 01 - 02
http://www.mediafire.com/?ggmzu44mutm
http://www.mediafire.com/?i0zfmmnm0uy
http://www.mediafire.com/?ytfkn0gwiyx
http://www.mediafire.com/?mka5mijciyw
http://www.mediafire.com/?tnwnmn1imnl
Tập 03 - 04
http://www.mediafire.com/?yyzmv3wztbn
http://www.mediafire.com/?n2wwznkmmn2
http://www.mediafire.com/?0kyoinmv2zi
http://www.mediafire.com/?hytzyjhymdq
Tập 05 - 06
http://www.mediafire.com/?myyimjwnukz
http://www.mediafire.com/?zv25jzfij2h
http://www.mediafire.com/?zk23kwbqz0j
http://www.mediafire.com/?qmutdmwmjtj
http://www.mediafire.com/?gv0zh4mz4hz
Tập 07 - 08
http://www.mediafire.com/?z5omrz5wz1a
http://www.mediafire.com/?meytdmjibzi
http://www.mediafire.com/?m3ozjc1xtyr
http://www.mediafire.com/?m3wyuyzywtu
http://www.mediafire.com/?jnzmzhwnooy
Tập 09 - 10
http://www.mediafire.com/?ymqwnlz5yt5
http://www.mediafire.com/?ajkkonnk0zo
http://www.mediafire.com/?wnkmozymzzy
http://www.mediafire.com/?rtgwjgtjlwz
http://www.mediafire.com/?mwyjniy2owt
Tập 11 - 12
http://www.mediafire.com/?dtunkwdng01
http://www.mediafire.com/?wgmmglgizvj
http://www.mediafire.com/?yoo220yiq2z
http://www.mediafire.com/?ym5yzjn2mgl
Tập 13 - 14
http://www.mediafire.com/?mao43notmwc
http://www.mediafire.com/?dyn2hzmmmwt
http://www.mediafire.com/?nznmwtza1zy
http://www.mediafire.com/?tzoggmzt4wj
Tập 15 - 16
http://www.mediafire.com/?zg2yf5tzz5m
http://www.mediafire.com/?g3ywzodkdia
http://www.mediafire.com/?zinh1c2hmdw
http://www.mediafire.com/?3zmnydjoy5x
http://www.mediafire.com/?yfyty5zy2kn
Tập 17 - 18
http://www.mediafire.com/?ykgiewgdgmn
http://www.mediafire.com/?tgzyozzotzz
http://www.mediafire.com/?mlk5lqmline
http://www.mediafire.com/?5wnztmxzyj3
Tập 19 - 20
http://www.mediafire.com/?qwhzljqyzfd
http://www.mediafire.com/?nzhkx0enem1
http://www.mediafire.com/?nrlazvwnacn
http://www.mediafire.com/?vz5nhfbzaxn
http://www.mediafire.com/?noqfz44zihn
Tập 21 - 22
http://www.mediafire.com/?omgtrxdwaiy
http://www.mediafire.com/?zzniwotz1m0
http://www.mediafire.com/?zwdj5cu1ytj
http://www.mediafire.com/?kgzewmtmn4m
Tập 23 - 24
http://www.mediafire.com/?zymdnyxejmh
http://www.mediafire.com/?nytw3wz55jm
http://www.mediafire.com/?4zmeogoyzmm
http://www.mediafire.com/?zvfim4ynlfd
Tập 25 - 26
http://www.mediafire.com/?xzmjkziuyly
http://www.mediafire.com/?0ytm5gytyoz
http://www.mediafire.com/?djn4tllnzdu
http://www.mediafire.com/?jnyzocmwdut
Tập 27 - 28
http://www.mediafire.com/?edvbgwmmtgw
http://www.mediafire.com/?13cimjtmqz1
http://www.mediafire.com/?nygnjmmhb2z
http://www.mediafire.com/?wzihwyyvgmz
Tập 29 - 30
http://www.mediafire.com/?jnmmu5qjutm
http://www.mediafire.com/?mjmmijuyvyq
http://www.mediafire.com/?z3jyi2mwc22
http://www.mediafire.com/?aghu1zzyf3m
Tập 31 - 32
http://www.mediafire.com/?mnwaajlmmz2
http://www.mediafire.com/?wydljfjjmmn
http://www.mediafire.com/?jzk2oagojym
http://www.mediafire.com/?wnhjw3zwz1w
http://www.mediafire.com/?mzcmhmgiyhk
Tập 33 - 34
http://www.mediafire.com/?nzewzuyz2id
http://www.mediafire.com/?ty2dojqghtq
http://www.mediafire.com/?hdyndyyjmjy
http://www.mediafire.com/?ytfmhmgziuz
Tập 35 - 36
http://www.mediafire.com/?ymymdykmfrk
http://www.mediafire.com/?1ioyzyqwty5
http://www.mediafire.com/?mf2jmgymq5b
http://www.mediafire.com/?jzyo1nmmwzl
Tập 37 - 38
http://www.mediafire.com/?w3zdjoykhmz
http://www.mediafire.com/?tod2ynhjjdy
http://www.mediafire.com/?kmatyym1naj
http://www.mediafire.com/?td5lndgbmjr
Tập 39 - 40
http://www.mediafire.com/?y34leermmqt
http://www.mediafire.com/?njj43zmnize
http://www.mediafire.com/?yogmjjnvzwi
http://www.mediafire.com/?yyewzebzozo
Tập 41 - 42
http://www.mediafire.com/?mmdtmgmymze
http://www.mediafire.com/?nzmdwjjzjwm
http://www.mediafire.com/?wzn4ehmtzti
http://www.mediafire.com/?yznywdwtj0j
Tập 43 - 44
http://www.mediafire.com/?ytjhzkdylmo
http://www.mediafire.com/?e1ywwnznmyx
http://www.mediafire.com/?yieantvjz0e
http://www.mediafire.com/?tzzdumnexmm
Tập 45 - 46
http://www.mediafire.com/?nw50erjzkki
http://www.mediafire.com/?nyzzly2tzwc
http://www.mediafire.com/?tzqwyjjimnd
http://www.mediafire.com/?m3gtytfymii
Tập 47 - 48
http://www.mediafire.com/?0o5m0gwwnwj
http://www.mediafire.com/?w4dzdjwla0m
http://www.mediafire.com/?zmzizej5jdi
http://www.mediafire.com/?mhmyh2obmdz
http://www.mediafire.com/?hmbyzgitfdh
Tập 49 - 50
http://www.mediafire.com/?mkdkzvmhegz
http://www.mediafire.com/?gh5yidktz2r
http://www.mediafire.com/?jkjdzwlwjce
http://www.mediafire.com/?onj5yiyovih
Tập 51 - 52
http://www.mediafire.com/?nm2t3nytfgk
http://www.mediafire.com/?z3wmxwa3cjz
http://www.mediafire.com/?jimcfwny0mz
http://www.mediafire.com/?uejxoezywzm
Tập 53 - 54
http://www.mediafire.com/?yuyyiooow2t
http://www.mediafire.com/?ogqkm0ijwzo
http://www.mediafire.com/?lz2inujzdmm
http://www.mediafire.com/?wdaqwamyytl
Tập 55 - 56
http://www.mediafire.com/?5tiimxlemtd
http://www.mediafire.com/?ddnnyynyumm
http://www.mediafire.com/?wuyrmqyymzt
http://www.mediafire.com/?qow2zjomng0
Tập 57 - 58
http://www.mediafire.com/?zjhfqn2nmgj
http://www.mediafire.com/?yyzic1zmiym
http://www.mediafire.com/?ohzzjkldoem
http://www.mediafire.com/?kanmokzxhnw
Tập 59 - 60
http://www.mediafire.com/?mmzzzgnntgi
http://www.mediafire.com/?3mwzndnlgkm
http://www.mediafire.com/?hy2jzxtnmy5
http://www.mediafire.com/?2j2dg0mmyqy
Tập 61 - 62
http://www.mediafire.com/?y3jy1jz3tqy
http://www.mediafire.com/?3j5mzzj0eng
http://www.mediafire.com/?jmqynmjdvz4
http://www.mediafire.com/?nuzt3zwokim
Tập 63 - 64
http://www.mediafire.com/?emmjqixwy45
http://www.mediafire.com/?nmhdlqiqdyg
http://www.mediafire.com/?jdczmwmgzm3
http://www.mediafire.com/?mthztmdt2hy
Tập 65 - 66
http://www.mediafire.com/?wnahlctix5z
http://www.mediafire.com/?oemujniw22j
http://www.mediafire.com/?umvwym15mzj
http://www.mediafire.com/?mrgegyjydn0
Tập 67 - 68
http://www.mediafire.com/?ynjn532zmhm
http://www.mediafire.com/?uzdldwn0nnq
http://www.mediafire.com/?hwdmmy2vkvo
http://www.mediafire.com/?zm0dmzz0jom
Tập 69 - 70
http://www.mediafire.com/?dkagnnnymno
http://www.mediafire.com/?omym4dwykun
http://www.mediafire.com/?zyjzom21zfz
http://www.mediafire.com/?4nznmy2mzin
Tập 71 - 72
http://www.mediafire.com/?jnzimytjjdk
http://www.mediafire.com/?olcldzzylk2
http://www.mediafire.com/?0jmzmyymqgz
http://www.mediafire.com/?42tyvzmmqqm
Tập 73 - 74
http://www.mediafire.com/?djtzm3tdn2n
http://www.mediafire.com/?nya3ntqlrli
http://www.mediafire.com/?4g2tvnyzubj
http://www.mediafire.com/?yq2y2mdgzyd
Tập 75 - 76
http://www.mediafire.com/?0w3zdyi2uzk
http://www.mediafire.com/?tnymnkynmu1
http://www.mediafire.com/?mmijy4zatkm
http://www.mediafire.com/?ni3ymjnmzjx
Tập 77 - 78
http://www.mediafire.com/?2omket5z2di
http://www.mediafire.com/?yy5m3yl5nnn
http://www.mediafire.com/?3jnyjkxgn3n
http://www.mediafire.com/?twvz2m2dwzg
Tập 79 - 80
http://www.mediafire.com/?mzqtn4qzx3y
http://www.mediafire.com/?z4vymywydjd
http://www.mediafire.com/?fm3yzmzgjd2
http://www.mediafire.com/?id1y2myjwgh
Tập 81 - 82
http://www.mediafire.com/?juw2wgejilm
http://www.mediafire.com/?ziizqitofei
http://www.mediafire.com/?m2mgnm4immh
http://www.mediafire.com/?jqwmzjxnrjy
Tập 83 - 84
http://www.mediafire.com/?bmzwqydy5k5
http://www.mediafire.com/?4cwhbtjy1mo
http://www.mediafire.com/?jyyz2zzy2lt
http://www.mediafire.com/?miutmwmjtjw
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits