Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Truy tìm quái vật .

Truy tìm quái vật

1.Introduce:You will open the door of the room, detect and destroy them.move with the arrow keys or W, A, S, D; shoot with the left mouse button, press R to load the ammunition, the space bar to open, view maps Z, change weapons with number keys 1.2, 3 or mouse wheel, keys 4,5,6 using special skills, press M to heal.

2.Hướng dẫn: Bạn sẽ mở cửa các căn phòng, phát hiện và tiêu diệt bọn chúng.di chuyển bằng các phím mũi tên hoặc W, A, S, D; bắn bằng chuột trái, bấm R để nạp đạn, thanh space để mở cửa, Z xem bản đồ, thay đổi vũ khí bằng các phím số 1,2,3 hoặc lăn chuột, phím 4,5,6 sử dụng những kỹ năng đặc biệt, bấm M để hồi máu. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits