Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 2.4 .

Thú dữ 2.4

1.Introduce:Derek has not turned out to die and be with friends. The situation forced SteppenWolf must find a treat them Yeti.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: Hóa ra Derek chưa chết và trở mặt với bạn bè. Tình thế buộc SteppenWolf phải đi tìm cách "xử lý" bọn Yeti.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits