Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Bạn đang xem » Smash Up: The Story of a Woman (1947) .

Smash Up: The Story of a Woman (1947)

Angie Evans, fast-rising nightclub singer, interrupts her career to marry struggling songwriter Ken Conway...» Director: Stuart Heisler Writers: Dorothy Parker (story), Frank Cavett (story) » Stars: Susan Hayward, Lee Bowman and Marsha Hunt .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits