Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Đột nhập trại lính .

Đột nhập trại lính

1.Introduce:You do the task with the task of soldiers kill the enemy in prohibited military area.using the W key to jump up, jump down the S, A and D keys to move. Change weapon with the 1,2,3,4,5 keys or mouse wheel. Use the left mouse button to shoot. At each stage of each game screen, you will be specific instructions as well as moving down the enemy. 
2.Hướng dẫn: Bạn làm lính đặc nhiệm với nhiệm vụ diệt kẻ thù ở khu vực quân sự cấm.sử dụng phím W để nhảy lên, S nhảy xuống, hai phím A và D để di chuyển. Thay đổi vũ khí bằng các phím số 1,2,3,4,5 hoặc lăn chuột. Dùng chuột trái để bắn. Ở mỗi giai đoạn của từng màn chơi, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể cách di chuyển cũng như hạ kẻ thù.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits