Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 3.1 .

Thú dữ 3.1

1.Introduce:Scientists sometimes go too far. They create strange living germ in the lab and then the monster that scientists back attack ... Surprise witness Professor McAllister shot dead in the elevator, just keep saying the word red drawer, Meg will have to find a secret drawer and avoid killer holding a pistol.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day.
2.Hướng dẫn: Các nhà khoa học đôi khi đi quá đà. Họ tạo ra những mầm sống kỳ quặc trong phòng thí nghiệm và rồi những con quái vật khoa học đó quay lại tấn công... Bất ngờ chứng kiến cảnh giáo sư McAllister bị bắn chết ngay trong thang máy, chỉ kịp nói từ "ngăn kéo đỏ", Meg sẽ phải đi tìm chiếc ngăn kéo bí mật và tránh tên sát thủ cầm súng lục.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits