Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 5.2 .

Thú dữ 5.2

1.Introduce:The house contains the secrets of strange creatures and Meg mission is to overcome his belly hated to find information.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: Trong ngôi nhà này chứa những bí mật về sinh vật kỳ lạ và nhiệm vụ của Meg là phải vượt qua ông bụng phệ đáng ghét để tìm kiếm thông tin.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits