Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » 13 ngày dưới địa ngục .

13 ngày dưới địa ngục

1.Introduce:Your task is to kill the zombies are coming.Click the left mouse button to shoot, press R or space for loading, press 1, 2, 3, 4, 5 or mouse wheel to select weapons. P key to pause the game has three modes easy, medium and hard for you to choose. 
2.Hướng dẫn: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt các thây ma đang tiến đến.Kích chuột trái để bắn, bấm phím R hoặc space để nạp đạn, bấm phím số 1, 2, 3, 4, 5 hoặc lăn chuột để chọn vũ khí. Phím P để tạm dừng, game có 3 chế độ dễ, trung bình và khó để bạn lựa chọn.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits